Contacto

O seu nome completo:


Email:


Localidade / Provincia:


Enderezo:


Código postal:


Teléfono:


Observacións:


Copia no cadro de abaixo os seguintes números:
  

Este é un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que a caixa de correos de contacto se inunde de mensaxes de publicidade non desexada enviados automaticamente por programas de spam. Serve para comprobar que o que escribe é unha persoa e non un programa.

De acordo coa Lei de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado que ten por finalidade a xestión e prestación de servizos aos clientes por parte de ALVARELLOS EDITORA. Pode exerce-lo seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais, mediante escrito dirixido a ALVARELLOS EDITORA, Rúa Sempre en Galiza, 4 (praza int.), 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA.Rúa de Sempre en Galiza, 4
(praza interior)

15706 Santiago de Compostela (Galicia)